زیر لوای خانواده


من: خانم شما مشکلی با دوستی و  آشنایی ندارید؟ می تونم بیشتر با شما آشنا بشم؟
یک خانم 27 ساله و توی کف: اگر در زیر لوای خانواده !!! باشه ، مشکلی ندارم!
من: لوای خانواده؟ جانم؟ این کلمه را از کجا یاد گرفتی؟
_دست شما درد نکنه...لوا یعنی پرچم....یعنی زیر نظر خانواده و با نظرات مستقیم خانواده...
من : ( تو دلم البته )  لوای خانواده تو کونت !

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 نظرات:

ارسال یک نظر