نگاه های پلیس


رفتم چند تا قوطی و یکم پسته و چیپس بخرم برای مزه عرقم....یه جناب سروانی هم اومده خرید کنه هی چپ چپ نگاهم می کرد و اخم می کرد ! منم هی تو دلم می گفتم کس ننت!! نگا کن تا چشمت در بیاد....

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

1 نظرات:

ناشناس گفت...

به به صفای وجود
کار هر روز من
البته من ساخت خودمه پلیس ملیس هم نمیشناسم البته برای ما شده دارو دیگه برای مستی نیست.
سر بزن به من.
www.shaheen.mihanblog.com

ارسال یک نظر