کس خل بازی


هر وقت یکی بهت گفت اینکار کس خلیه ، مطمئن باش داری کار درست را می کنی !

مرتبط 

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر